ලොකු ලොකු ගණන්වලට වැඩ එනවා මම කරන්නේ ආසම ඒවා විතරයි සුරූපී නිලි දිනිති වල්ගමගේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS