බඩු වගයක් දුන්නා කීවා, කුඩුද මොනවද දන්නේ නෑ, මහත්තුරු කට්ටියක් එක්කගෙන ආවා, උන්ට ගහපු ගලක් තමයි පොලීසියට වැදුනෙ (වීඩියෝ) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS