ජීවිතේට ආදරේ කරන්න හිතෙන තරමට එයා මාව වෙනස් කළා – ගයාන් වික්‍රමතිලක සංවේදීව කළ, හෙළිදරව්ව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS