අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගිලා බැසිමට ලක් වූ කොත්මලේ ජලාශය අසල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය ආරම්භ කෙරේ (Photos/Videos) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS