“පාසල් පිරිසිදු කරන්න දේශපාලඥයන් යොදවන්න” විදුහල්පතිවරයෙකු කලාප අධ්‍යක්ෂකට ලිඛිතව දන්වයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS