සති 03ක් ඇතුලත ඩොලර් මිලියන 08ක් ගෙවන්න – නැති නම් නඩු – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS