බඩට මැෂින් එකක් ගහනවා. මගේ අත්දෙකෙන්මයි ගහන්නේ අනේ නැන්දේ මාමේ මාව සනීප කරන්න උදව් කරන්න – ජීවිතය ඉල්ලන පුංචි දැරිය – වීඩියෝ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS