“පරිප්පු වලයි හාල් වලයි මිල බලන්නනම් මාව පත්කළේ ඒකෙන් වැඩක් නෑ” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS