සජබ විරෝධතාව නවත්වන්න පොලීසි 31ක් කළ ඉල්ලීම අධිකරණය ඉවත දමයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS