ඉන්දියාවෙන් ඇවිත් සැමියාගෙන් සිංහල දැනගෙන නිලියක්වුණු සංගීතා තදානි ගෙවන සැප ජීවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS