ඊයේ හදුනාගත් කොවිඩ් රෝගීන් 2912න් 490ක්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS