මගේ රත්තරන් පු තා මි ය ගිය දවසේ උදෙත් මගේ අතින්ම කවුපි ඇට දහයක් පහළොවක් කෑවා – කො විඩ් මා ර යා බිලිගත් සිසුවාගේ පියා කියූ සංවේදී කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS