අගමැති පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ සමග විවහාවුණු සුරුපිනිය ටට්යානාගේ සුන්දර ඡායාරූප එකතුවක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS