අතේ සල්ලි නැ ති වුණා, මම පාරට බැස්සා එළවළු, බිත්තර, පොල් විකිණුවා – කෝටිපතියොත් මහපාරේ එළවළු විකුණනව කාලයවක් මේ – තුෂාර සුබසිංහ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS