අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ට කැබිනට් ඇමතිවරයෙකුට හා ෆීල්ඩ් මාෂල් වරයෙකුට හිමි වරප්‍රසාද ලබා දෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS