හැන්සම් දුමින්දව නිදහස් කරන්න පුළුවන් නම්, රන්ජන්ව නිදහස් කරන්න බැරි ඇයි ජනාධිපතිතුමනි? – පියුමි හංසමාලි ජනාධිපතිවරයාගෙන් කළ ඉල්ලීම – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS