” මම හිතන විදිහට ක්ෂේත්‍රයේ කෙනෙක් එක්ක පවුල් ජීවිතයක් ගත කරන්න හරි අමාරුයි” ටීනා ශනෙල් කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS