විනෝදයට කීව සින්දුවක් ගිය දුර – පෙම් කවක් ලියූ ගීතය නිසා ජනප්‍රිය වුණු චන්ද්‍රසිරි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS