මට හිතුනොත් මන් දෙවැනි ඉනිමෙන් අයින් වෙනවා. හිමාලි සමාජ මාධ්‍ය උණුසුම් කරමින් කියූ කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS