බිරිඳ වුනත් මාව දාලා ගියා, ආයෙ ආවොත් භාරගන්නේ නෑ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී සචිත් පිරිස් කියූ සංවේදී කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS