” දිනක්ෂි දවසක් ඇඳට නැගලා පොඩිගේ සූප්පුව අරගෙන ඇඳෙන් බැහැලා අල්මාරියේ හැංගිලා කිරි බොනවා” ප්‍රියසාද්ලගේ දඟ වැඩ ගැන අම්මා කියපු කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS