” ඔබ සිතන හැම දේම ඔබ දකින්නට කැමති හැම දේම ඔබට ලැබේවා.. ” මධුමාධව සිය පෙර විවාහයක බිරිඳ රෙනූෂා වෙනුවෙන් එක්කළ සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS