” මම පහ වසර නිවුන ළමයෙක් වගේ හිටියට හත වසරේ ඉදන් දග වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා ” ජනප්‍රිය නිළි රුක්ෂානා දිසානායක – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS