නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් විවාහ මංගල්‍යක් සිදුකළ 16ක් නිරෝධායනයට – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS