” ගොඩක් අය මාව හඳුන ගත්තේ නැන්දම්මා දැක දැක නොදැක්ක යනවා වගේ කියන ස්ප්‍රයිසි කැකර් දැන්වීම නිසා” ෂෙනායා වැනොෆ් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS