” දැන් රටේ තියෙන තත්ත්වය එක්ක වෘත්තීය රංගන ශිල්පියෙක් වෙලා ජීවත් වෙන්න අමාරුයි” පාර දිගේ ඩාලින් අක්කා චන්දිමා කරුණාදාස – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS