ඊයේ විදුලි බිඳ වැටීම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් – ලංවිම සභාපතිගෙන් පැමිණිල්ලක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS