” මට නිවුන් දරුවන් ලැබුනාය කියල වැරදි නිව්ස් යනවා ” සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු වෙන අසත්‍ය ප්‍රචාරයන්ට දමිතා පිළිතුරු දෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS