සංගීත් නිසා මට ආදර යෝජනා එන්නේ නෑ, අපි දෙන්නා අතර සම්බන්ධයකුත් නෑ, ඇබෑර්තුවක් ඇත කියලා කොල්ලන්ට නො කියා කියන සංජානා ගෙවන ජීවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS