“වාසු – විමල් – උදය කැබිනට්ටුවෙන් ඉවත් කරන්න මට අදහසක් නෑ” – ජනපති – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS