ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් මාධ්‍යවෙදීන් වෙනුවෙන් ප්‍රදානය කෙරුණු “ඇසිදිසි රක්ෂණාවරණය” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS