“ශලනි තාරකා ලස්සනයි. මම එයාට තමයි ආසම” – සේයා විජේසිංහයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS