“නිළියක් විවාහ කරගෙන රඟපාන්න එපා කියලා නීති දාන්න එපා” – උදයන්ති කුලතුංග – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS