තුන්වේල කන්න අමාරු අය තමයි ඔබ බාර් එකේ පොළිමේ ඉන්නේ – ඕවා මේ… අන්තෝජටා බහි ජටා – මෛත්‍රී – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS