ප්‍රියන්ත කුමාර ඝාතනය – ජනපති පකිස්ථානයෙන් කළ ඉල්ලීම – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS