“මට තනියම තෙල් මිල වැඩිකරන තරම් පිස්සුවක් නෑ, අනුමැතිය දුන්නේ මුදල් අමාත්‍යංශය” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS