” දික්කසාද වෙනවා කියන්නේ අමුතු දෙයක් නෙවෙයි ගැලපෙන්නේ නැත්තන් ඒ තැන්වලින් අපි ඉවත් වෙන්න ඕන” මේනක රාජපක්ෂ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS