එදා ඒ දෙන්නා මගේ දෙපැත්තෙන් මගේ ශක්තියට හිටියා… සතුට වැඩිකමට මම ගොඩක් ඇඬුවා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS