“මං කිසිම එන්නතක් හෝ ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් සිදු කරලා නැහැ. එය ඕන තැනක මට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS