එයා ගෙදර යවන එක නෙවෙයි වැඩේ ! එයාට යන්න ලෝකෙ පුරා ඕනාතරම් ගෙවල් තියනවා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS