” මම හිතනවා හැමෝටම කවදාවත් කලාව හෝ රංගනය තුළ වැජඹෙන්න බැහැ කියල” ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී නයනා කුමාරි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS