” මට දැන් බොහොම සුවයි, ඉක්මනින් රගපාන්න එනවා” ප්‍රතිකාර ලබමින් ඉන්න ගිරිරාජ් කෞෂල්‍යය මුල්වරට මාධ්‍යට කී කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS