කටවල් ඇරගෙන උඩ බලාගෙන ඉදහල්ලා වෙනසක් නොකෙරුවොත් තව අවුරුදු 500 ක් ගියත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ අර උඩ කියලා තියෙන සටන් පාඨම තමයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS