” මගේ කසාද ගාණ ගැන මිනිස්සු කියන ඒවා මම ගණන් ගන්නේ නැහැ ” දෙවනි වරට පේෂල සමගින් විවාහවු පූර්නිකා පීරිස් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS