ලබන වසරේ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ ජනපතිගේ වියදම වාර්තාගත ලෙස අඩු කරයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS