ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක 120 දෙනෙකුට කොවිඩ් ඉන් 6කට ඩෙල්ටා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS