” මේ කලා ක්ෂේත්‍රය තුළ මට කිසිම තරගයක් නැහැ, මම ගමන යන්නේ තනියම මගේ හැකියාවන් හා දක්ෂතාවන් එක්ක” ජනප්‍රිය නළු ඉසුරු ලොකුහෙට්ටිආරච්චි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS