“තෙල් පිරිපහදුව පාඩුවක් නම් පිටරටින් ඇවිත් පිරිපහදුවක් හදයිද ?” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS