” ඒක පටන් ගන්නකොට මට වයස දාහතරයි, ගෙදරට අහුවෙලා අම්මගෙන් ඇතිවෙන්න බැනුම් ඇහුවා” හර්ෂි රසාංගා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS