මගේ බිරිඳ පොසිටිව් වුණා, මම නෙගටිව්, මගේ ඇඳුමක හරි තිබිලා ගෙදරම හිටිය එයාට හැදිලා තියෙන්නේ, PHI මහත්මයෙක් කියූ සංවේදී කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS